Ulkomaalaisen työntekijän puoliso – avain kansainvälisen työtehtävän onnistumiseen

Menestyminen kilpailluilla globaaleilla markkinoilla edellyttää usein henkilöstön kansainvälistä rekrytointia tai ulkomaankomennuksia. Näissä epäonnistuminen on kuitenkin yleistä. Epäonnistuneista kansainvälisistä työtehtävistä johtuvat sekä taloudelliset menetykset että aineettomat vahingot yrityksille ovat merkittäviä.

Kulttuurinen sopeutuminen on keskeinen tekijä onnistumisen kannalta ja aiemmissa tutkimuksissa on todistettu, että työntekijän puolison sopeutumisvaikeudet ovat yleisin syy kansainvälisen työtehtävän epäonnistumiseen.


Taustaa tutkimukselle

Puolison asettautuminen uuteen maahan on ollut pahasti ali-tutkittu aihe, mutta silti se mielletään kriittiseksi osaksi muuton onnistumista. Tästä syystä päätimme selvittää tekijät, jotka vaikuttavat ulkomaalaisten työntekijöiden puolisoiden sopeutumiseen ja viihtyvyyteen Suomessa. Toteutimme tämän yhdessä Aalto-yliopiston maisteriopiskelija Minna Vainikan kanssa pyrkimyksenämme lisätä ymmärrystä tavoista, joilla puolison kokemukset ja tunteet vaikuttavat ulkomaalaiseen työntekijään. Sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia tarkasteltiin. Lopulta tutkimuksen tavoitteena on selvittää millaisilla keinoilla organisaatiot voivat parantaa puolisoiden sopeutumista ja viihtyvyyttä. Näissä onnistuimme erittäin hyvin.

Tutkimuksen keskeiset tulokset

Tuloksista nousi esiin erityisesti kolme huomioitavaa asiaa. Ensiksi, sosiaalisilla suhteilla ja ystävyyksien rakentamisella on suuri merkitys uuteen ympäristöön sopeutumisessa sekä puolisolle että työntekijälle.

Toiseksi, tyytyväinen ja hyvin sopeutunut puoliso parantaa työntekijän suorituskykyä töissä sekä tukee tämän vuorovaikutuksellista sopeutumista järjestämällä sosiaalista toimintaa vapaa-ajalla. Ihminen on sosiaalinen eläin, ja työpaikan ulkopuolinen tuki heijastuu parempaan vointiin ja sitä kautta suorituskykyyn myös työpaikalla.

Kolmas erityisesti yritysten henkilöstöjohtajille huomion arvoinen asia on organisaatiotuen hyödyllisyys.

Puolison viihtyvyyden tukeminen maksimoi työntekijän tehokkuuden

Tutkimuksen mukaan työnantajaorganisaation järjestämät tai ulkopuolisen yrityksen tarjoamat muuttoon ja sopeutumiseen liittyvät tukipalvelut voivat merkittävästi tukea uuteen ympäristöön mukautumista. Erityisesti nimetty tukihenkilö kohteessa auttaa sopeutumisessa, helpottaa arkisia ongelmia ja vaikuttaa keskeisesti henkilön käsitykseen siitä kuinka paljon hänestä välitetään. Muita hyödylliseksi koettuja tukipalveluita ovat mm. käytännön apu maahanmuuton muodollisuuksissa sekä uuden kodin etsinnässä. Merkittävimmät puutteet yritysten tällä hetkellä tarjoamissa tukipalveluissa liittyvät puolisoiden työnhakuun ja sosiaalisten suhteiden mahdollistamiseen.

Koska ihmissuhteet koetaan tärkeimmiksi uudessa ympäristössä viihtymisen kannalta ja puolison tyytymättömyys vaikuttaa negatiivisesti työntekijään, tulisi yritysten auttaa puolisoita verkostoitumaan ja osallistumaan mielekkääseen tekemiseen. Tämän voi toteuttaa esimerkiksi järjestämällä tilaisuuksia ulkomaalaisten työntekijöiden puolisoille, ohjaamalla ekspatriaattiyhteisöihin ja muiden kiinnostavien ryhmien pariin, kannustamalla harrastuksiin ja tarjoamalla tietoa ja käytännön apua vapaaehtoistyöhön osallistumisesta.

Lisäksi konkreettinen apu puolison työnhaussa on ensiarvoisen tärkeää perheissä, joissa on totuttu siihen, että molemmat käyvät töissä. Näillä ja muilla puolison hyvinvointia lisäävillä toimilla osoitetaan, että työntekijän koko perheestä välitetään ja siten mahdollistetaan työntekijän paras mahdollinen keskittyminen työhönsä ja lopulta kansainvälisen työtehtävän onnistuminen. Tyytyväinen ja hyvin sopeutunut puoliso auttaa myös työntekijää sopeutumaan sekä parantaa tämän työmotivaatiota, -tyytyväisyyttä ja -tehokkuutta.  Siten panostus työntekijän perheeseen maksaa itsensä nopeasti takaisin.

Mikäli haluat lukea tutkimuksen, ole yhteydessä niin toimitamme sinulle kopion!

Avainsanat: ,