Lähetetty työntekijä – työllistäjän velvollisuudet

Lähetetystä työntekijästä on kyse, kun muusta valtiosta lähetetty työntekijä tekee Suomessa työtä palveluntarjontaa koskevan sopimuksen perusteella joko alihankintana, yrityksen sisäisenä siirtona tai vuokratyönä. Lähetetyn työntekijän tavallinen työskentelypaikka on siis jossakin muussa valtiossa kuin Suomessa, ja riippumatta työntekijän kansalaisuudesta hän voi täyttää lähetetyn työntekijän kriteerit.

Työntekijöitä Suomeen lähettävien ulkomaalaisten yritysten velvollisuus ilmoittaa lähettämistä koskevat tiedot on ollut voimassa 1.9.2017 alkaen. Ilmoitus voidaan tehdä heti, kun sopimus työntekijöiden lähettämisestä on tehty, mutta viimeistään ennen kuin sopimuksen mukainen työnteko alkaa. Ilmoitusten perusteella viranomaiset pystyvät arvioimaan aikaisempaa paremmin niin lähettävien yritysten kuin lähetettyjen työntekijöidenkin määrää Suomessa. Myös työsuojeluviranomainen pystyy aikaisempaa tehokkaammin kohdentamaan valvontaa lähetettyjen työntekijöiden työsuhteen vähimmäisehtojen toteutumiseen. Jos alun perin ilmoitetut tiedot muuttuvat olennaisesti, työn jatkamisen edellytyksenä on, että lähettävä yritys tekee täydennysilmoituksen välittömästi muutosten tapahtuessa. Olennaisella muutoksella tarkoitetaan mm. edustajan, työntekopaikan, työntekijämäärän tai sopimuskumppanin muuttumista.

Rakennusalalla ilmoitus tehdään aina, mutta ilmoitusta ei tarvitse tehdä, kun työntekijöitä lähetetään muilla toimialoilla työhön yrityksen sisäisellä siirrolla enintään viideksi päiväksi. Sitä onko kyseessä työmatka vai lähettäminen, on joskus vaikea sanoa. Taustalla on oltava aina palvelujen tarjontaa koskeva sopimus lähettävän työnantajan ja tämän sopimuskumppanin välillä. Oleellista siis on, että palvelujen tarjontaa koskevan sopimuksen vaatimus ja muut lähettämisen kriteerit sen lisäksi (työsuhteen voimassaolo, ulkomaille sijoittautunut työantaja ja tämän lähettämä työntekijä) täyttyvät.

Suomeen työvoimaa lähettävällä ulkomaisella yrityksellä pitää olla Suomessa edustaja, joka on lähetetyn työntekijän ja viranomaisten tavoitettavissa koko lähetettynä olon ajan. Lähettävän yrityksen velvollisuutena on pitää saatavilla Suomessa yritystä ja lähetettyjä työntekijöitä koskevia tietoja koko lähettämisen ajan. Käytännössä yhteydenpito toteutuu edustajan kautta.

Tilaajan tulee huolehtia edustajan asettamisesta ja tavoitettavuudesta. Tilaajan on työsuojeluviranomaisen pyynnöstä pyydettävä lähettävältä yritykseltä tieto siitä, missä ja miten edustaja voidaan tavoittaa. Tieto on myös välitettävä työsuojeluviranomaiselle.  Työntekijöiden lähettämisestä annetussa laissa säädettyjen velvollisuuksien laiminlyömisestä seuraa hallinnollinen seuraamus, laiminlyöntimaksu, joka on suuruudeltaan 1 000 – 10 000 euroa.

Tarvitsetko apua työntekijän muutossa Suomeen? Ota yhteyttä!

 

Lue lisää:

Palvelumme Suomessa

Avainsanat: , ,